Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Oefenbunker kortingsbon ter waarde van € 5,-, uitgegeven door Stg, Oefenbunker Live, hierna te noemen als Oefenbunker.

Kortingsbon voordeel

De Oefenbunker biedt de klant tegen inlevering van de kortingsbon eenmalig het op de kortingsbon vermelde voordeel, met inachtname van de daarbij vermelde actievoorwaarden.

Dit voordeel is:

 • Een eenmalig kortingsbedrag bij aankoop van één of meerdere entree tickets.
 • De kortingsbon is uitsluitend geldig bij evenementen in de Oefenbunker Heerlenseweg 162 6371 HX in Landgraaf.

Geldigheid kortingsbon

 • De klant dient bij de entreekassa de kortingsbon(nen) te overhandigen.
 • De korting die met de kortingsbon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op de voorverkoopprijs.
 • De kortingsbon is geldig voor onbepaalde tijd.
 • De kortingsbon kan maar één keer worden gebruikt;
 • De kortingsbon moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen.
 • De kortingsbon kan niet worden gebruikt in combinatie met een soortgelijke voordelen of andere kortingsbon(nen).
 • De kortingsbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 • Bij inlevering van de kortingsbon wordt geen contant geld retour gegeven.
 • Dupliceren van de kortingsbon of het verspreiden van het kortingsbonnummer of andere gegevens van de kortingsbon is verboden.
 • Bij gebruik van de kortingsbon(nen) in de Oefenbunker zijn alleen originele en/of onbeschadigde kortingsbon(nen) geldig. Iedere verandering maakt de kortingsbon ongeldig.
 • De geldigheid van de kortingsbon en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van Oefenbunker.
 • De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de kortingsbon nimmer rechten ontlenen.
 • Wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de kortingsbon wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door de Oefenbunker niet gewenste effecten, is de Oefenbunker gerechtigd, de werking van de kortingsbon(nen) op te schorten of de betreffende kortingsbon(nen) geheel in te trekken. In dit geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende kortingsbon(nen) naar eigen inzicht van Oefenbunker gehonoreerd of gecompenseerd worden.

Misbruik en fraude

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de kortingsbon(nen), is de Oefenbunker gerechtigd de kortingsbon(nen) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen kortingsbonvoordeel terug te vorderen van de klant.

Aansprakelijkheid

De Oefenbunker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de kortingsbon(nen), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met kortingsbon(nen). Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is de Oefenbunker niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de kortingsbon(nen).

Slotbepaling

De Oefenbunker behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene kortingsbon voorwaarden aan te brengen.

Door gebruik te maken van de kortingsbon(nen) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene kortingsbonvoorwaarden en de voorwaarden die vermeld staan op www.oefenbunker.com/oefenbunkerbon.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
Op deze algemene kortingsbon voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Maastricht.